Giấy gói hoa

Giấy gói hoa vân đá

14.000 35.000 
15.000 29.000 
19.000 39.000 

Giấy gói hoa

Giấy tổ ong gói hoa

15.000 79.000 

Giấy gói hoa

Giấy báo gói hoa quà

45.000 
45.000 
45.000 
19.000 29.000 
15.000 29.000